Reconstructie Korte Waarder naar begin volgend jaar

Nieuwerbrug - De reconstructie van de Korte Waarder in Nieuwerbrug wordt wat later uitgevoerd. Dit bleek uit de beantwoording door wethouder Inge Nieuwenhuizen op vragen die CDA-raadslid Jan van Rooijen over dit onderwerp had gesteld. De uitvoering van de werkzaamheden wordt bemoeilijk door de veelheid aan kabels en leidingen die er liggen. De wethouder zegde toe dat de kuilen in de weg voor de kerst worden gedicht, maar dat de uitvoering van de reconstructie doorschuift naar begin volgend jaar. Tijdens een bewonersavond op 6 december komt daar meer informatie over beschikbaar. Om het hinderlijke sluipverkeer door het dorp te verminderen, is een betere ontsluiting van Woerden van belang. De wethouder weet te melden dat in buurgemeente Woerden momenteel gestudeerd wordt op een tweetal tracés. Woerden wil zich in eerste instantie richten op een tracé zo dicht mogelijk bij de bebouwde kom met een nieuwe Rijnbrug, maar wil ook onderzoeken welke mogelijkheden een verlenging van de Molendijk biedt.

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 28 november 2018

Gemeenteraad
Plan Wijde Wiericke: Welkome aanvulling op woningbestand Nieuwerbrug

Bodegraven-Reeuwijk - De gemeenteraad heeft in haar vergadering van vorige week woensdag haar goedkeuring verleend aan het bestemmingsplan Wijde Wiericke, 2e herziening. Deze herziening maakt het mogelijk om op deze locatie tussen het dorp en de spoorlijn 28 (zelfbouw)woningen neer te zetten, terwijl op die locatie aanvankelijk maar ruimte voor 20 woningen was ingecalculeerd. De raad ging ook akkoord met de bouw van een tweetal nieuwe woningen op de plek van één van de oudste Reeuwijkse boerderijen aan de Oukoopsedijk 10.

Helemaal zonder discussie verliep de vaststelling van het plan Wijde Wiericke niet. Mede naar aanleiding van een brief van ProRail vroegen verschillende fracties zich af of de risico's op trilling als gevolg van de spoorlijn wel goed waren ingeschat. Ook de uitbreiding van 20 naar 28 woningen viel niet bij iedereen in goede aarde. Hennie Castelein (Burgerbelangen) vindt dat het te veel ten koste van het groen gaat en dat het er daardoor allemaal nog al stenig uit komt te zien. Elly de Vries (D66) vraagt zich af of de gemeente ook wat beter wordt van de uitbreiding of dat het alleen maar wordt gedaan om de ontwikkelaar tevreden te stellen. Jan van Rooijen (CDA) vroeg naar de belangstelling voor het project. Hij verwacht dat de uitbreiding van 20 naar 28 woningen wel een succes wordt. Monique Jonker (PvdA) stelde de vraag of er in het project ruimte is voor sociale huurwoningen.
VEEL ZORGEN
Uit de beantwoording door wethouder Jan Leendert van den Heuvel bleek dat de gemeente zich veel zorgen heeft gemaakt over de realisatie van het plan. Wanneer het niet was doorgegaan, dan had de gemeente er veel geld op moeten toeleggen. Van den Heuvel is blij dat na veel zwoegen een nieuw plan tot stand is gekomen. In zijn ogen is het oorspronkelijke aantal van 20 slechts een indicatie en is de bouw van 28 woningen goed mogelijk omdat dit leidt tot kleinere en beter betaalbare woningen. Volgens de wethouder is de belangstelling goed. Naar aanleiding van de opmerkingen van ProRail zal het kaartbeeld worden aangepast. Aanvullend op de woorden van zijn collega zei wethouder Kees Oskam dat hij weinig risico's op trilling ziet door de ruime afstand tot de spoorlijn. Vanuit historisch perspectief zijn in dit plan geen sociale huurwoningen opgenomen, ook al omdat het om woningen gaat die in Collectief Opdrachtgeverschap worden gebouwd. In latere fases wordt wel gestreefd naar 20% sociale woningbouw. De gemeenteraad kon zich na de discussie verenigen met het plan, met uitzondering van de fracties van Burgerbelangen en D66.
OUKOOPSEDIJK
Het op zich bescheiden bestemmingsplan Oukoopsedijk 10 kent een lange voorgeschiedenis. Deze boerderij, waarvan de oorsprong teruggaat tot 1650, is in 2007 aangewezen als gemeentelijk monument. Op de locatie zouden twee nieuwe woningen gebouwd mogen worden, onder voorwaarde dat de boerderij gereconstrueerd wordt naar de historische vorm van omstreeks 1650. Bouwkundig en financieel bleek dit laatste echter niet mogelijk te zijn. In overleg met diverse erfgoedverenigingen en de Erfgoedcommissie is de monumentenstatus ingetrokken en is uiteindelijk een nieuw plan ontwikkeld voor een verantwoorde herbouw van een boerderij met een woning. Deze laatste is mogelijk via de ruimte voor ruimteregeling. Om de beeldkwaliteit te kunnen garanderen, maakt een inrichtingsplan onderdeel uit van het bestemmingsplan en worden specifiek voor deze locatie welstandscriteria vastgesteld. De fracties hebben in het algemeen weinig moeite met de gekozen oplossing, al wil Henk van der Smit (SGP) nog wel eens de discussie aangaan of het in dit soort gevallen niet mogelijk is ook de nieuwbouw een monumentenstatus te geven om bijvoorbeeld vergunningsvrije aanbouwen te voorkomen. Volgens wethouder Van den Heuvel is dat laatste niet mogelijk. Aan Monique Jonker (PvdA) zegde hij wel toe aandacht te vragen voor zo weinig mogelijk lichtvervuiling vanaf het perceel, in verband met de ligging in een kwetsbaar poldergebied. De raad stelde het bestemmingsplan voor het gebied uiteindelijk met algemene stemmen vast.
2E BURAP
Unanieme steun was er ook voor de vaststelling van de 2e Burap (Bestuur-rapportage) waarin inzage werd gegeven in het financiële reilen en zeilen van de gemeente tot 1 september jongstleden. Op basis van de huidige inzichten wordt over 2018 een bescheiden positief resultaat verwacht. De reservepositie bedraagt aan het eind van het jaar 13,5 miljoen euro, terwijl in de begroting ruim 4 miljoen minder was opgenomen. De instelling van een bestemmingsreserve voor het Sociaal Domein van 3 miljoen euro is in deze cijfers al verdisconteerd. De raadsleden zijn blij met de uitkering uit de strop-penpot voor het Sociaal Domein van 867.000 euro (over 2017). Maar wethouder Dirk-Jan Knol is voorzichtig en wees erop dat het slechts de helft van het tekort bestrijkt. Ook zijn collega Robert Smits is voorzichtig en voorziet oplopende kosten voor de jeugdzorg, terwijl hij nog niet weet of daarvoor in de toekomst voldoende aanvulling vanuit het rijk zal komen.
Johannes Mattiesing (SGP) maakte zich zorgen over de personele bezetting op het gemeentehuis. Hij ziet een omvangrijke groei van de taken en vraagt zich af of er nog sprake is van een 'crisisbezetting' waardoor het goed uitoefenen van die taken in het gedrang kan komen. Burgemeester Christiaan van der Kamp bevestigde dat er veel druk op het ambtelijk apparaat rust. "We hebben destijds 27 fte's bezuinigd, er lagen tussenuit gehaald en we zijn daarna nog wat verder ingekrompen. We organiseren nu per thema en leggen daar achteraf verantwoording voor af. In mijn hart zou ik wel wat meer ruimte willen, want we hebben de grenzen wel bereikt. Hoewel we als college de druk voelen, zie ik echter in de begroting over 2019 geen ruimte voor extra personeel."

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 28 november 2018

Zangmiddag in Brugkerk met liedjes van vroeger

NIEUWERBRUG - De werkgroep Kerk en Dorp houdt zaterdag een zangmiddag in de Brugkerk. Daaraan werkt het Christelijk Gemengd Koor Nieuwerbrug mee onder leiding van Pia Schütz. Het koor zingt liedjes uit lang vervlogen tijden. Meezingen is geen verplichting, maar het mag wel. De zangmiddag begint om 15.00 uur. De deuren van de Brugkerk gaan om 14.30 uur open. Wie vervoersproblemen heeft, kan contact opnemen met Arida Mourits via 06-10988767.

Bron: AD Woerden 13 november 2018

Feest in Thomashuis Nieuwerbrug

Nieuwerbrug - Zaterdag 3 november werd in het Thomashuis gevierd dat Niels en Imre Korteland vijf jaar geleden, op 1 november 2013, deze vestiging als zorgondernemers onder hun hoede hebben genomen. Daar werd samen met de medewerkers en bewoners feestelijk bij stilgestaan.
Niels en Imre wonen samen met hun gezin van vier kinderen en nog acht bewoners in hun Thomashuis aan de Korte Waarder in Nieuwerbrug. Met het gezin, en een vijftal medewerkers/vrijwilligers die hen op wisselende basis bijstaan, doen zij hun best om een huiselijke omgeving met een gezellige sfeer te realiseren, waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich volledig op z'n gemak voelt.
Een Thomashuis is een kleinschalige woonvoorziening waar acht a negen volwassenen met een verstandelijke beperking op een zo gewoon mogelijke manier met elkaar samenwonen. Met daarbij de verantwoordelijke zorgverleners. Korte communicatielijnen, warmte en persoonlijke aandacht vormen de basis. Het lijkt nog het meest - en dat is ook de doelstelling - op het leven in een groot gezin. Even
relaxen in de tuin, samen tv kijken of met elkaar aan tafel de dag doornemen. De inrichting, de sfeer en de manier van met elkaar omgaan maken dat er één gevoel overheerst zodra je binnenstapt: de bewoners zijn hier thuis en hebben het goed met elkaar.
Sinds de start in 2003 telt Nederland inmiddels 118 Thomashuizen. 'Warme nesten' waar alles draait om liefde, geborgenheid en aandacht voor elkaar. Niemand is er een nummer, maar een uniek individu met eigen interesses, eigen maniertjes en talenten. In een Thomashuis mag je zijn wie je bent. Een interessant YouTube filmpje over het Thomashuis Nieuwerbrug is te zien via de link

https://youtu.be/6hht9cWSbsM

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 7 november 2018
Pin It