Lintjesregen 2021

Lid in de Orde van Oranje-Nassau Marianne Hogendoorn-van Domburg is sinds 2001 secretaresse van de Oranjevereniging Prinses Juliana en vanaf 2003 bestuurslid van het Wierickehuis. Ook is ze sinds 2010 actief bij de EHBO en het Rode Kruis. Verder is ze 14 jaar vrijwilligster bij de stichting Jeugdvakantiespelen Nieuwerbrug en 15 jaar lid van de ouderraad en overblijfmoeder op basisschool De Brug.

Bron: AD Woerden 27 april 2021

Koningsdag 2021 in Nieuwerbrug

NIEUWERBRUG - Helaas, dit jaar weer geen grote activiteiten met Koningsdag, Koningsdag wordt weer woningdag. Toch wil Oranjevereniging “Prinses Juliana” het niet geheel stil laten verlopen.
Voor alle kinderen is er een kleurplaat die wordt verspreid bij de folder van de Dagwinkel en is ook af te halen bij de Dagwinkel. Kleur deze kleurplaat zo mooi en creatief mogelijk in en voor de mooiste tekeningen is er een prijsje te winnen. Lever de kleurplaat weer in bij de Dagwinkel voor 28 april.
Koningsdag komt Oranjevereniging "Prinses Juliana" in de middag, door de straten van Nieuwerbrug met een heerlijke traktatie voor iedereen! Luister goed of je de bel hoort luiden en kom dan, coronaproof, naar buiten en neem de traktatie in ontvangst.
In verband met de coronavirus kunnen ze dit jaar niet langs de deuren te gaan met de donateurskaarten. Zij willen u vragen of u zelf uw donatie a 5 euro wil overmaken naar de rekening van Oranjevereniging "Prinses Juliana". Dit kan naar rekeningnummer NL33 RBRB 0674 5966 09, t.n.v. Oranjevereniging te Nieuwerbrug. Wilt u bij de omschrijving uw naam en adres invullen? Alvast hartelijk bedankt voor uw steun.

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 21 april 2021

Verleden zet financiën De Wijde Wiericke onder druk

NIEUWERBRUG - Volgens het college is de tijd aangebroken om de volgende fasen van bestemmingsplan Dé Wijde Wiericke goed te keuren. De huidige planopzet leidt echter tot een tekort van 1,6 miljoen euro.
Al in 2010 werd het bestemmingsplan De Wijde Wiericke in Nieuwerbrug vastgesteld. Door de crisis in 2014 werd het plan opgesplitst en in een aantal fases verdeeld. De komende stap is een raads- goedkeuring op de grond-exploitatie van fasen 3 en 4. Volgens het college is het daar tijd voor. Naast de school en de gymzaal zijn in het plan 31 grondgebonden woningen gepland in fase 3 en vier woningen in fase 4. Volgens het raadsvoorstel om de grondexploitatie te openen leidt de huidige planopzet tot een verlies van 1,6 miljoen euro. Een optimalisatie en verdichting van de plannen moet ertoe leiden dat dit tekort aanzienlijk omlaag wordt gebracht.
IJSBAAN
De plannen die nu worden ontwikkeld zijn voor de zuidzijde van het dorp, globaal op de plek van de huidige ijsbaan. In een eerdere toelichting op het plan wist wethouder Dirk-Jan Knol te melden dat de schaatsactiviteiten voor de komende 5 jaar op kleine schaal kunnen worden voortgezet op de tennisbanen, die onder water kunnen worden gezet. In de toekomst moet echter ook nieuwe ruimte worden gezocht voor belangrijke dorpsactiviteiten, zoals de huttenbouw, de vakantiespelen en een natuurspeelplaats.

GEHEIM
Zoals vaak gaat met exploitatieverwachtingen behoort een deel van de gegevens rond de grond-exploitatie tot de 'geheime stukken' zodat de commissie zich maar beperkt openbaar over de inhoud kan uitspreken. Wethouder Jan Leendert van den Heuvel, die zijn collega Knol verving, plaatste het verwachte tekort in historisch perspectief en vroeg namens het college het benodigde vertrouwen om de ontwikkeling op een verantwoorde manier op gang te kunnen brengen.
Henk van der Smit (SGP) vond het tekort wel verklaarbaar. Hij vond het een goede zaak om de grond-exploitatie vast te stellen, maar vroeg wel om een nieuwe discussie als optimalisatie een andere ruim-telijke indeling zou vergen. Robin Kersbergen (VVD) en Henri Blijleven (BBR) vonden het tekort fors en vroegen zich af of er geen andere keuzes konden worden gemaakt. Hun collega-commissielid Fred Westering (Christenunie) gaf daar al een voorzet voor door te wijzen op de bouw van de Pr. Willem Alexanderschool in Waarder in combinatie met woningen.
Elly de Vries (D66) maakte zich grote zorgen over de financiën, maar was wel blij dat 26 procent van de woningen voor de sociale sector wordt gebouwd. Ze vroeg om een historisch financieel overzicht en kreeg dat door de wethouder toegezegd. Lisbeth Hertogh (PvdA) kreeg wat kriebels bij de woorden 'optimalisatie en verdichting'. Ze vroeg in ieder geval de diversiteit in woningtypen in de gaten te houden.
PLUSSEN EN MINNEN
In zijn reactie stelde wethouder Van den Heuvel dat er geen sprake was van een blanco start. De plussen en minnen uit het verleden hebben hun uitwerking op de exploitatieopzet.
Hij wees er daarbij op dat de gronden uit de fasen 1 en 2 in de jaren 2013 en 2014 aanvankelijk niet aan de straatstenen te slijten waren. Hij gaf aan dat er al gesprekken waren over de optimalisatie van het woningbestand en beloofde dat de aanpak van de Maximalocatie te Waarder daarbij wordt meegenomen. Hij beloofde dat de Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug (WIN), evenals tot dusver, bij de planontwikkeling betrokken blijft. Het voorstel wordt waarschijnlijk als hamerstuk in de raad behandeld.
Tekst: Bert Verver

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 14 april 2021

Afrondende herstelwerkzaamheden

NIEUWERBRUG - In Nieuwerbrug wordt een herinrichting binnen de bebouwde kom uitgevoerd. In hoofdlijnen bestaat deze her­inrichting uit het opbreken en aanbrengen van elementenverharding, groenvoorzienin­gen en asfalt. De werkzaamheden zijn bijna gereed.
Er zijn nog enkele herstelwerkzaamheden die binnenkort plaatsvinden. Na de reconstructie zijn er toegenomen trillingen geconstateerd op de Graaf Florisweg tussen de Bruggemeesterstraat en de Hoge Rijndijk. Om toekom­stige schade aan de woningen te voorkomen dient de gemeente herstelwerkzaamheden aan de onderliggende fundering van de rij­baan uit te voeren. Wat houd dit in? Om de herstelwerkzaamheden uit te voeren wordt de verharding over de gehele rijbaan verwij­derd. Daarnaast wordt plaatselijk de volle­dige fundering verwijderd en opnieuw uit­gevuld. Wanneer de werkzaamheden gereed zijn, wordt de rijbaan weer dicht gemaakt en bestraat. De verwachting is dat de werkzaam­heden van 19 april tot en met 30 april duren. Hierbij wordt de rijbaan volledig afgesloten voor het verkeer. De gemeente is zich bewust van de extra overlast.

VERKEERSREMMENDE MAATREGELEN
In de afgelopen periode zijn veel meldingen binnengekomen over te hoge snelheden bin­nen de bebouwde kom. De gemeente heeft besloten om aanvullende snelheidsbeperkende maatregelen te plaatsen op de Graaf Florisweg en de Korte Waarder. Deze worden in dezelfde periode als bovenstaande werk­zaamheden geplaatst. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk via telefoonnummer 0172-522522 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 7 april 2021
Pin It