‘Ik leerde dat het goed is om open te staan’

door Ans van Heek

NIEUWERBRUG - Nathan Noorland heeft onlangs als dorpsdominee afscheid genomen van de Brugkerk in Nieuwerbrug. Hij is 7 jaar parttime voorganger geweest en neemt nu een korte sabbatical om zich volledig op zijn gezin en studie Kerkgeschiedenis te richten.
Nathan groeide op in de Alblasserwaard, in een dorp waar het leven zich letterlijk in en om de kerk afspeelde. De school was verbonden aan de kerk, door de week ging hij naar de club in de kerk, zondag was er catechisatie in de kerk, moeder was organist in de kerk, vader zat in de kerkraad en opa was koster. Nathan: “Ons hele leven draaide om de kerk en dat vond ik heel erg interessant en leuk. Ik ben reformatorisch opgevoed. Tegelijkertijd was ons gezin heel warm en gastvrij. Mijn ouders hadden vijf kinderen en daarnaast hadden we regelmatig pleegkinderen in huis. Er was altijd aandacht voor mensen die een rugzakje hebben en voor de manier waarop je die mensen op een laagdrempelige manier kunt helpen."


Snuffelstage
Op de middelbare school kwam hij tijdens een snuffelstage bij een buitenlandse zendingsorganisatie in Amsterdam terecht. Die periode was voor hem een echte eyeopener. Nathan: "Opgegroeid in een dorp waar 's zondags niets mocht en je zelfs op zondag geen geld kon pinnen bij de bank, kwam ik in wereldstad Amsterdam. Daar leerde ik dat het eigenlijk heel Nederlands is dat de zondagsrust zo letterlijk wordt ingevuld. Sterker nog, dat gebeurt maar een heel klein deel van Nederland. Ik leerde dat het goed is om verder te kijken dan je eigen kringetje en open te staan voor anderen. Het verbreedt en verdiept je blik."
Na de middelbare school koos hij voor een studie Theologie in Ede, omdat hierin de twee zaken samenkwamen die voor hem belangrijk zijn: het menselijke aspect aan de ene kant en de Bijbel en de vorm van de dienst aan de andere kant. Nathan: "Ik vind beide heel erg gaaf. Je bent bezig met de vragen van het leven, maar ook met wat mensen in de loop der tijd hebben gezegd en hoe je als dominee de vertaalslag kunt maken naar het heden."
DORP EN STAD
Nathan werd op zijn 22e parttime voorganger in Nieuwerbrug. In 2019 ging hij ook in Rotterdam Char lois werken. Dat leverde twee contrastrijke en uitdagende werelden op als werkomgeving: de internationale stad Rotterdam met grootstedelijke uitdagingen waaronder veel ellende en verdriet en het kleine, gemoedelijke dorp Nieuwerbrug waar iedereen elkaar kent. Nathan: "In Charlois werkte ik vooral met jongeren en millennials, dus veel doop- en trouwdiensten, maar ook jonge mensen met burn-outs en verslavingen. In Nieuwerbrug was mijn werk veel breder (ook rouwdiensten) en meer gebalanceerd. Dat laatste is eigenlijk veel mooier, omdat het leven eenzijdig kan zijn als je alleen maar in een bubbel van jongeren of ouderen zit. Generaties kunnen van elkaar leren en het is mooier om de hele breedte van de samenleving in je kerkbanken te hebben."
ROEPING
Als dominee kom je met alle kanten van het leven in aanraking: verdriet en pijn, maar ook vreugde en vertrouwen in elkaar of in het leven. Hoe houd je jezelf staande in deze uitersten? Nathan: "Predikant zijn is een roeping. Ik kan wel zeggen dat ik ervaar dat ik door God geroepen ben, en door degene die mij geroepen heeft, houd ik het vol. Ik vond het prachtig om de afgelopen jaren naast jongeren en ouderen te staan, op de mooie momenten, maar juist ook als het even niet lekker ging. Op zo'n moment kun je bemoedigen door te luisteren, een lied te zingen, een tekst uit de Bijbel te lezen, te bidden of iemand gewoon even een appje te sturen. Door even laten merken dat er iemand voor ze is. Dan ervaar ik dat ik hier niet voor niets ben; zoiets mag ik dan namens God en Jezus doen. Maar het is ook tweezijdig. Het komt ook voor dat mensen die niet eens gelovig zijn, wel graag willen dat ik een rouwdienst leid. Dan komt de 'roep' van de andere kant. Ik heb die roeping gekregen en mag 'm dus ook inzetten. Ik kan mijn creativiteit gebruiken om woorden te vinden om een verhaal uit de Bijbel naar deze tijd te vertalen."
BALANS WAS ZOEK
Nathan is vorig jaar aan de Theologische Universiteit Utrecht begonnen met de studie Kerkgeschiedenis, een opleiding tot kerkhistoricus. Nathan: "Deze studie heeft weinig te maken met het predikant-zijn, maar kerkgeschiedenis heeft altijd mijn interesse gehad. Als voorganger sta je eigenlijk altijd 'aan'. Mensen kunnen 24/7 een beroep op je doen. Daardoor kwam het erop neer dat ik steeds vaker 's nachts zat te studeren en overdag werkte of mijn papa-dag had. Ik had hierdoor voor mijn gevoel te weinig tijd om te genieten van mijn studie. De balans was zoek. Na zeven ontzettend goede jaren in Nieu-werbrug leek het mij goed om tijdelijk te stoppen en een korte sabbatical te nemen."
En daarna? Nathan houdt nog alle opties open: "Vanaf het voorjaar sta ik weer open voor een nieuwe gemeente, en zelfs werken in het buitenland sluit ik niet uit." Eén ding is voor hem duidelijk, hij heeft naast het menselijk contact de intellectuele uitdaging nodig, maar altijd met de nadruk op verbinding. Hij geniet van de zoektocht naar de manier waarop je oude rituelen, vormen en woorden op een respectvolle manier kunt toepassen in deze tijd.

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 28 juni 2023

Stap vooruit voor alternatieve route wandelpad

door Bert Verver

NIEUWERBRUG - De afsluiting van de NABO (niet actief beveiligde overweg) op het wandelpad langs de Dubbele Wiericke in Nieuwerbrug zorgt al lang voor discussie. Vanuit de dorpsgemeenschap is er de dringende wens om een alternatieve route van het polderpad te creëren, maar dat kost mogelijk veel geld en daarvoor moest het pad eerst aan de openbaarheid worden onttrokken. Afgelopen week hakte de gemeenteraad een knoop door.
Op initiatief van D66 dienden zeven fracties een amendement in om de impasse rond de gewenste onttrekking te doorbreken. Het amendement voorziet in een stappenplan om tot een alternatieve wandel-route te komen door de nieuw aan te leggen duiker. Daarbij zijn ProRail en de Gasunie belangrijke gesprekspartners. Volgens Bas Otting (D66), die het voorstel toelichtte, lijken de kosten voor die oplossing beheersbaar en behoren financiële bijdragen van derden, waaronder de provincie, tot de mogelijkheden.
Niet iedereen was overtuigd van de financiële haalbaarheid en Hennie Castelein (BBR) sprak zelfs van een ‘blanco cheque’ die op deze manier werd uitgeschreven. Ook Kees-Willem van Os (VVD) gaf aan het amendement om financiële redenen niet te kunnen ondersteunen. Wethouder Robin Kersbergen hield op financieel gebied een slag om de arm en hield de raadsleden voor dat er rekening mee gehouden moest worden dat de gemeente weleens een bedrag van 400.000 euro op tafel zou moeten leggen plus zo’n 75.000 euro aan voorbereidingskosten.
De meeste fracties zagen in het amendement echter een slimme oplossing om een stap te zetten in dit slepende dossier. Bij stemming werd het dan ook met 17 stemmen voor aangenomen, samen met het raadsvoorstel om de NABO aan de openbaarheid te onttrekken.

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 21 juni 2023

Discussie over wandelpad slentert verder 

door Bert Verver

NIEUWERBRUG - De toekomst van het wandelpad langs de Dubbele Wiericke in Nieuwerbrug blijft een heet hangijzer. Tijdens de commissie Ruimte vorige week kwam opnieuw de onttrekking aan de openbaarheid aan de orde, maar een besluit viel niet. In de gemeenteraad zal er weer verder over worden gesproken.
Het wandelpad is enkele jaren geleden al afgesloten, omdat de oversteek door de uitbreiding van het aantal treinbewegingen te gevaarlijk was geworden. De dringende wens van inwoners van Nieuwerbrug en de vereniging van wandelaars TeVoet is om een alternatieve route te realiseren, maar dit is niet makkelijk. Naast de gemeente zijn Gasunie, ProRail en de provincie daar partij in. Met Gasunie is inmiddels overeenstemming bereikt. ProRail wil de duiker onder het spoor volgend jaar vervangen en lijkt geneigd die duiker aan te passen voor gebruik door voetgangers als andere betrokken partijen, zoals de gemeente en de provincie, mee willen betalen aan de meerprijs van zo'n 1,2 miljoen euro.
In de commissie werd de gemeentelijke bijdrage, naar verwachting zo'n 400.000 euro, 'fors' genoemd gezien de financiële positie van de gemeente. Willem Zuijderduijn (LLBR) noemde de toezeggingen over de financiële bijdragen tot op heden 'boterzacht' en Henk van der Smit (SGP) vroeg het college of het geld uit de pot 'bovenwijkse voorzieningen' kan worden gehaald. Zij reageerden daarmee op het voorstel van de woordvoerder van D66, Bas Otting, die aankondigde een amendement te overwegen voor een concretere aanpak van een alternatieve route. Hij zag kansen in de nieuwe duiker, al constateerde hij ook dat daarvoor nog wat stappen gezet zouden moeten worden door ProRail. Otting kondigde aan nog voor de raadsvergadering van vanavond in overleg te gaan met de andere fracties om het amendement verder uit te werken.
IN GOEDE AARDE
Het voorstel van D66 viel bij de commissieleden in goede aarde, waarbij ook aan TeVoet een rol in het proces werd toegedicht. Volgens Jan van Rooijen (CDA), zelf bewoner van Nieuwerbrug, leeft het voortbestaan van een polderpad erg in die kern. Hij vroeg in navolging van Lisbeth Hertogh (PvdA) het college met positieve energie aan een alternatief pad te werken.
Wethouder Robin Kersbergen wees erop dat ProRail en de provincie pas over financiële bijdragen zullen beslissen als de onttrekking heeft plaatsgevonden. De suggestie uit de commissie om vooralsnog een verkeersbesluit te nemen wees hij van de hand, omdat dat slechts voor tijdelijke situaties mogelijk is. Hij zegde toe uit te zoeken of een bijdrage uit het fonds 'bovenwijkse voorzieningen' mogelijk is. De discussie wordt vanavond in de raad voortgezet.
RECTIFICATIE
Vorige week meldde deze krant dat 'sluiting' van het wandelpad aan de orde was. Dat klopt niet, het pad is al enige tijd gesloten. Het ging om de vraag of het pad permanent aan de openbaarheid zou worden onttrokken.

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 14 juni 2023

‘Jongste’ dominee vertrekt

Ad van den Herik

Nieuwerbrug aan den Rijn - De Brugkerk in Nieuwerbrug moet op zoek naar een nieuwe voorganger. Dorpsdominee Nathan Noorland gaat na bijna zeven jaar de protestantse gemeente Nieuwerbrug verlaten en geeft - zoals hij dat zelf noemt - de herdersstaf over. Met zijn 22 jaar was Noorland in 2016 een van de jongste voorgangers van Nederland. De Woerdenaar kondigde eerder dit jaar al een soort halve sabbatical te willen nemen. Voor hem betekent dat thuis zijn bij zijn vrouw en dochter en kerkgeschiedenis studeren aan de Theologische Universiteit in Utrecht.
Zodra hij die studie heeft afgerond, wil hij. zich weer beroepbaar stellen. Overigens blijft de vertrekkende dominee lid van de Brugkerk en zal hij af en toe nog voorgaan.
Mieke Sonneveld van de kerkenraad laat weten dat Noorland zich opstelde als pastor voor iedere Nieuwerbrugger. „Nathan heeft volop genoten van het dorpse leven in Nieuwerbrug. Hij deed mee aan de jaarlijkse nieuwjaarsduik, was te vinden bij activiteiten in het Wierickehuis. Ook was hij een bekend gezicht op de basisschool en te porren voor verschillende activiteiten.”
Noorland neemt zaterdag 10 juni tussen 16.00 en 18.00 uur afscheid. Ook mag iedereen aanwezig zijn bij zijn afscheidsdienst op zondag 11 juni in de Brugkerk. De kerkenraad van de Brugkerk gaat op zoek naar een opvolger. „Voor de periode dat we vacant zijn, zal een kerkelijk werker het ouderenpastoraat en een stuk jeugdwerk tijdelijk overnemen”, zegt Sonneveld.

Bron: AD Woerden 7 juni 2023

Pleidooi voor open houden wandelpad

door Bert Verver

Nieuwerbrug - De afsluiting van het wandelpad langs de Dubbele Wiericke in Nieuwerbrug blijft de gemoederen bezig houden. Het pad is afgesloten omdat de onbewaakte oversteek over het spoor onveilig is. Vanavond staat het onderwerp op de agenda van de commissie Ruimte, maar afgelopen week werd in de inspraakvergadering al een pleidooi gehouden voor uitstel van de afsluiting tot een goed alternatief voor het pad is gevonden.
De Vereniging voor Wandelaars Te Voet heeft zich van meet af aan sterk gemaakt voor het behoud van het onverharde wandelpad. Namens die vereniging ging mevrouw Huizing eerst in op een stukje historie rond de afsluiting van het pad. Volgens Gasunie, beheerder van gaspijpen, kon er een tunnel onder het spoor worden gemaakt. Een extern bureau heeft deze argumentatie onderzocht en kwam tot de conclusie dat er geen veiligheidsrisico's zijn. Mevrouw Huizing zag sindsdien een positieve ontwikkeling en zij riep de raadsleden op het pad nog niet af te sluiten voor er definitieve afspraken zijn gemaakt over een alternatieve route. In haar ogen was een verkeersbesluit momenteel voldoende om handhavend op te treden bij de spoorwegoversteek.
In aansluiting op het pleidooi van Wandelaars Te Voet braken de heer Burger en de heer Van Dorp, mede namens het echtpaar Kamerling, een lans voor het behoud van een onverhard wandelpad, omdat het de inwoners van Nieuwerbrug de enige reële mogelijkheid biedt om zonder langsrazend verkeer te genieten van de mooie polder.
De aanwezige politici spraken hun waardering uit over de inbreng en nemen de argumenten zeker mee bij de behandeling in de commissie Ruimte.

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 7 juni 2023
Pin It